תנאי הרשמה לשירות

 הואיל:   והחברה עוסקת, בין היתר, במתן שירותי ניהול שכר לעצמאיים, לרבות, הפקת תלושי שכר, העברת כספים לרשויות המס ולביטוח לאומי וכן לקרנות פנסיה וקופות  גמל.

והואיל:   ומזמין השירות נותן שירותיו כעצמאי לגופים שונים (להלן: "מקבלי השירות").

והואיל:   ומזמין השירות מעוניין לקבל שירותי ניהול שכר מהחברה.

לפיכך, הוסכם בין הצדדים, כדלהלן;

ידוע למזמין השירות כי התמורה לה הוא זכאי בגין השירות שהעניק כעצמאי למקבלי השירות, תועבר במישרין לחברה, שתנפיק למקבלי השירות חשבונית מס כחוק .

מזמין השירות מתחייב בזאת לתת למקבלי השירות הוראה בכתב בה הוא נותן הסכמתו להעברת התמורה לה הוא זכאי, בצרוף מע"מ , לחברה.

עם תחילת ההתקשרות בין הצדדים, ימלא מזמין השירות טופס 101 שיונפק לו על ידי החברה.

כלל התקבולים אשר יועברו לחברה ממקבלי השירות יחושבו כ"גילום" לשכרו של מזמין השירות,

בהתחשב בכך שהעובד מועסק ע"פ הסכם זה בתפקיד הדורש אמון אישי ובעבודה בה תנאיה אינם מאפשרים לחברה פיקוח על שעות העבודה המדויקות של העובד, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על העובד הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וכי לא יהיה זכאי לתשלומים על פי חוק זה, להסרת ספק מובהר כי משכורתו של העובד נקבעה כך שהיא כוללת בתוכה את מרכיב התשלומים שהיו מגיעים לעובד אילו היה חל עליו חוק זה.

מוסכם בזאת כי התשלומים לרשויות המס, ביטוח לאומי והפרשות לקרן הפנסיה עבור מזמין השירות ישולמו באמצעות החברה.

עוד מוסכם כי ימי חופשה ומחלה ייפדו מידי חודש כחלק מגילום השכר בתלוש.

כמו כן דמי הבראה ישולמו באופן חודשי כחלר מ"גילום" השכר החודשי.

החברה מתחייבת בזאת שעם קבלת התמורה ממקבל השירות , להפיק עבור מזמין השירות תלוש שכר וזאת לאחר שניכתה מהתמורה המשולמת לו את התשלומים לרשויות המס, לביטוח לאומי.

מובהר בזאת כי הניכויים לרשויות המס, ביטוח לאומי ומס בריאות ייעשו בהתאם לתמורה אותה יקבל מזמין השירות בפועל.

החברה מתחייבת בזאת לנהל רישום ותיעוד עבור התמורה המתקבלת ממקבל השירות ועבור התשלומים המשולמים לרשויות המס, ביטוח לאומי וקרן פנסיה, וזאת באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מסודרת.

מוסכם בזאת כי מזמין השירות יהא רשאי לעיין ברישומי הנהלת החשבונות המתנהלים בעניינו וזאת באמצעות פנייה בכתב לחברה.

החברה מתחייבת בזאת לאפשר למזמין השירות לעיין ברישומי ודוחות הנהלת החשבונות בתוך 48 שעות ממועד פנייתו.

מוסכם בזאת כי עבור השירות הניתן למזמין השירות תנכה החברה 5% מסכום החשבונית כולל מע"מ.

מובהר בזאת, לאור עיסוקה של החברה ולאור עיסוקו של המזמין, כי טיב היחסים ביניהם, הינם יחסי מזמין ונותן שירות והם אינם מהווים, בשום פנים ואופן, יחסי עובד ומעביד.

מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית, בשום פנים ואופן, לכל נזק שייגרם למקבל השירות כתוצאה משירות שניתן לו על ידי מזמין השירות וכי בכל מקרה של נזק, מזמין השירות יהא אחראי לו באופן בלעדי

                                                             

דילוג לתוכן